جرائم سایبری

جرائم سایبری چیست؟

یکی از جرائمی که این روزها گسترش پیدا کرده جرایم سایبری است. از لحاظ لغوی سایبر به معنای مجازی و غیر فیزیکی میباشد. محیط و یا فضای سایبری یعنی محیطی که مجازی و غیر ملموس است. برای روشن شدن موضوع اصطلاحات زیر را تعریف میکنیم.

بیشتر بخوانید