طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی

سکه ها چیده شده در زمین در کنار گل

تکلیف مهریه در طلاق توافقی، همچون بقیه حقوق مالی ناشی از زوجیت، با توافق طرفین مشخص می شود. در طلاق توافقی همان طور که از اسم آن نیز مشخص است، طرفین باید در خصوص تمامی حقوق مالی و غیر مالی فیمابین توافق ‌نمایند. مهریه در طلاق توافقی می تواند  به سه روش تعیین تکلیف شود، بذل مهریه، ابرا مهریه و پرداخت مهریه. در زیر به شرح موارد مذکور می پردازیم.

 بذل مهریه در طلاق توافقی

در طلاق توافقی ممکن است زوجه برای راضی کردن زوج به طلاق حاضر باشد تمام یا بخشی از مهریه خود را در قبال طلاق توافقی به زوجه بذل نماید. در این صورت توافق زوجین در صورتجلسه توافقات طلاق توافقی قید می گردد و زوجه در قبال طلاق تمام یا بخشی را مهریه خود را بذل می نماید.

بذل مهریه طلاق توافقی زمانی به صورت قطعی انجام می پذیرد، که طرفین رای طلاق توافقی را که از دادگاه صادر شده است، در دفتر ثبت طلاق به ثبت برسانند. تا قبل از ثبت، توافقات طرفین در خصوص بذل حقوق مالی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد. بنابراین چنانچه زوجه قبل از ثبت طلاق در محضر از طلاق پشیمان شود و برای ثبت دادنامه صادره در این خصوص در دفتر طلاق حاضر نشود، مهریه او به قوت خود باقی می‌ماند.

بذل مهریه  در طلاق توافقی در قبال طلاق انجام می شود. به این معنی که زوجه مهریه خود را به زوج بذل نموده و در قبال آن طلاق را به دست می آورد. بنابراین حتما این عبارت که بذل در قبال طلاق است، در توافقنامه زوجین و همین طور در صورتجلسات دادگاه باید قید شود.

رجوع به مهریه بذل شده بعد از طلاق توافقی

در برخی از موارد زوجه بعد از بذل مهریه و صدور رای در دادگاه و ثبت طلاق در محضر از اقدام خود پشیمان شده و می خواهد که مهریه خود را دریافت نماید و سوالی که در این خصوص پیش می آید اینست که آیا می تواند به مهریه ای که بذل نموده رجوع کند به عبارتی رجوع به مهریه بعد از طلاق توافقی امکان پذیر است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه بذل از نظر حقوقی تحت شرایطی قابلیت رجوع دارد، چنانچه زوجه حق رجوع به ما بذل را در دادنامه از خود سلب و ساقط نکرده باشد، تا سه ماه بعد از ثبت طلاق می تواند به مهریه خود رجوع کند، اما بعد از گذشت سه ماه از تاریخ ثبت طلاق، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی تواند به مهریه خود رجوع کند و امکان طرح هیچگونه ادعایی در خصوص مهریه ندارد.

نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه بذل مهریه در قبال طلاق انجام پذیرفته است؛ یعنی در ازای بذل، زوجه طلاق را به دست آورده است، بنابراین اگر زوجه به مهریه خود رجوع کند، یعنی از آنچه بخشیده پشیمان شود، مرد نیز میتواند به طلاق رجوع کند در این صورت رابطه زوجیت به قوت خود باقی خواهد ماند.

ابرا مهریه در طلاق توافقی

گاهی اوقات زوج درخواست می کند زوجه ذمه وی را از پرداخت مهریه در قبال طلاق ابراء نماید. ابراء یعنی ساقط کردن دین زوج از پرداخت مهریه است. آثار ابرا مانند بذل است با این تفاوت که ابراء قابل رجوع نیست و در بذل زوجه میتواند در زمان عده به مهریه ای که بذل کرده رجوع نماید مگر اینکه حق رجوع خود را اسقاط کرده باشد.

اگر زوجین تصمیم به طلاق گرفته باشند، در خصوص مهریه در طلاق توافقی می توانند توافق کنند که زوجه از حق خود نسبت به مهریه صرفنظر نماید. به عبارتی زوجه ذمه مرد را از پرداخت مهریه ابرا نماید. لزوما مهریه نباید در طلاق توافقی بخشیده شود، بلکه این زوجین هستند که در توافقات خود مشخص می کنند مهریه به چه نحوی تعیین تکلیف شود، به چه روشی مهریه پرداخت شود و یا اینکه بخشیده یا ابراء گردد.

در صورت تصمیم زوجین مبنی بر ابرا مهریه در طلاق توافقی، ابرا ذمه زوج از ناحیه زوجه از پرداخت تمام یا بخشی از مهریه در صورتجلسه توافقات طلاق توافقی قید می گردد.

ابرا مهریه بعد از طلاق توافقی

ممکن است زوجین در صورتجلسه توافقات طلاق توافقی، تصمیم گرفته باشند که مهریه پرداخت شود و رای دادگاه در خصوص طلاق توافقی نیز بر همین مبنا صادر شده باشد. پس از صدور رای دادگاه زوجین میتواند قبل از اینکه برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نمایند و یا حتی بعد از ثبت و اجرای صیغه طلاق تصمیم بگیرند که مهریه ابرا شود. در این صورت نیز زوجه می تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی یا بصورت نوشته عادی سند ابراء مهریه تنظیم نماید.

پرداخت مهریه در طلاق توافقی

در برخی موارد زوجین توافق می‌کنند که طلاق با پرداخت مهریه صورت پذیرد. بدین صورت که زوجه مهریه را به صورت کامل و یکجا و یا به صورت اقساطی، از زوج دریافت کند. این توافق در صورتجلسه توافقات درج می شود. چنانچه زوج پرداخت مهریه در طلاق توافقی را به صورت اقساطی تعهد کند، زوجین می توانند میزان اقساط و زمان آن را نیز در صورتجلسه توافقات خود ذکر کنند و دادگاه نیز بر اساس همین توافقات، رای صادر خواهد کرد.

در صورت تصمیم به پرداخت مهریه، زوجین می توانند مهریه را از سکه به پول نقد تبدیل کنند و یا بجای سکه زوج ملکی را به نام زوجه منتقل نماید. به این صورت که میزان مهریه به نرخ روز محاسبه می شود و طرفین توافق کنند که در قبال ارزش ریالی آن زوج ملکی را به زوجه انتقال دهد.

بنابراین نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی، کاملاً با رضایت و موافقت زوجین انجام می‌پذیرد. آن‌ها نحوه پرداخت مهریه را در صورتجلسه توافقات خود درج نموده و دادگاه آنرا در دادنامه ذکر می نماید.

تبدیل سکه مهریه به پول در طلاق توافقی

گاهی زوجین توافق می کنند که مهریه از سکه پول تبدیل شود. چنانچه مهریه خانم در سند ازدواج سکه بهار آزادی تعیین شده باشد، اما در هنگام انجام طلاق توافقی، معادل قیمت سکه ها وجه نقد بین طرفین توافق شود، مثلا زوج در ازای کل مهریه که 110 عدد سکه تمام بهارآزادی است، معادل 1 میلیارد و 100 میلیون تومان به زوجه پرداخت نماید. همین توافقات در رای طلاق توافقی به وسیله دادگاه منعکس می شود.

اگر زوج وجه نقد مهریه را پرداخت نکند، زوجه دیگر حق مطالبه سکه ها را ندارد و باید بر اساس همان توافق صورت گرفته برای مطالبه وجه نقد اقدام کند و نمی تواند سکه مطالبه کند. زیرا تعهد زوج به پرداخت سکه تبدیل به پرداخت وجه نقد شده است و تبدیل تعهد رخ داده و قابل برگشت نمی باشد.

مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی

در صورت توافق به پرداخت مهریه، چنانچه در دادنامه طلاق توافقی شرایطی برای پرداخت آن در نظر گرفته شده باشد مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی به چه نحو است؟ در این مطلب سعی در پاسخ به این سوال خواهیم بود.

در صورت توافق به پرداخت مهریه، تعهد زوج به پرداخت آن ممکن است به صورت یکجا یا اقساطی باشد. چنانچه پرداخت مهریه در طلاق توافقی به صورت یکجا باشد زمان پرداخت اصولاً همزمان با ثبت طلاق در محضر می باشد. بدین نحو که هنگام اجرای صیغه طلاق زوج کل مهریه زوجه را در دفتر طلاق به وی پرداخت می نماید و دفترخانه از زوجه بابت دریافت مهریه رسید می گیرد.

اما اگر زوج به ثبت و اجرای صیغه طلاق بدون دریافت مهریه رضایت دهد و مهریه بر ذمه زوج باقی بماند و یا اینکه پرداخت مهریه در طلاق توافقی به صورت اقساطی باشد بدین صورت که زوج تعهد نماید ماهانه یا  طی اقساط مشخص مهریه را به زوجه پرداخت کند در این مورد چنانچه مرد بعد از ثبت طلاق در محضر، از پرداخت مهریه یا اقساط  آن امتناع ورزد، زوجه می تواند بر مبنای رای صادره علیه وی دادخواست مطالبه مهریه مطرح نماید.

طبق رویه قضایی حاکم در دادگاههای ایران، مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی مستلزم ارائه دادخواست جداگانه عیله زوج، به دادگاه صالح می باشد.

بهترین تصمیم قبل از انجام هر توافقی، مشورت با وکیل طلاق توافقی است. وکیل خانواده می تواند در زمینه تنظیم دقیق و حقوقی توافقنامه کمک شایانی به زوجین نماید که در آینده به بن بست بر نخورند و حقوق هر دو طرف توافقنامه مد نظر قرار گیرد.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی بنیاد وکلای دادهومان

جهت دریافت مشاوره در این زمینه با شماره تلفن زیر

تماس حاصل نمایید

۰۲۱۲۲۷۴۰۸۷۰     (۲۰ خط ویژه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *