وکیل اجرت المثل ایام زوجیت

وکیل اجرت المثل ایام زوجیت در دفتر وکالت خود با موکل صحبت می کند و موکل دست خود را جلو وکیل گرفته به نشانه مطالبه اجرت المثل

در دوران زندگی مشترک ممکن است زوجه در منزل مشترک کارهایی را انجام دهد که شرعاً تکلیفی به انجام آنها نداشته است. مطابق مصاحبه انجام شده در این زمینه با وکیل اجرت المثل ایام زوجیت در صورت وجود شرایطی زن میتواند بهای این خدمات و کارههایی که انجام داده را از شوهر مطالبه کند.

اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف دارایی

جمع اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی امکان پذیر است و زوجه میتواند در صورتی که سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد هر دو را مطالبه کند.

صدور حکم جلب زوج در صورت عدم پرداخت اجرت المثل

بله چنانچه زوج از پرداخت مبلغ تعیین شده در رای دادگاه امتناع کند و پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به وی یک ماه گذشته باشد و داد خواست اعسار نداده باشد زوجه میتواند با تشکیل پرونده اجرایی در صورتی که دارایی و اموالی از وی یافت نشود ،دستور جلب وی را بگیرد.

اعسار از پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت

زوج تا یکماه پس از صدور اجراییه میتواند در صورت عدم توانایی پرداخت اجرت المثل به دادگاه صادر کننده حکم اجرت المثل ، دادخواست اعسار خود را ارائه کند.

طلاق و اجرت المثل ایام زوجیت

چنانچه مردی تصمیم به جدایی از همسر خود بگیرد ابتدا باید کلیه حقوق مالی وی را پرداخت کند که اجرت المثل ایام زوجیت نیز یکی از این موارد است که توسط مرد باید پرداخت شود.

اجرت المثل ایام زوجیت بعد از فوت زوج

طبق نظر وکیل اجرت المثل ایام زوجیت اجرت المثل یکی از حقوق قانونی زوجه به حساب می آید که بعد از فوت زوج نیز امکان مطالبه آن و طرح دعوی به طرفیت وراث زوج نیز وجود دارد، و چنانچه زوجه بتواند اثبات کند کارهایی که در منزل زوج انجام داده است شرعا و قانونا از جمله وظایف وی نبوده و  به دستور زوج آنها را انجام داده و قصد تبرع نیز از انجام کارها نداشته است یعنی به نیت رایگان و مجانی بودن آنها را انجام نداده است میتواند اجرت المثل خود را حتی پس از فوت زوج مطالبه کند.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بعد از فوت زوجه

بله از آنجا که حقوق مالی هر شخصی به وراث او به ارث میرسد اجرت المثل نیز همانند سایر حقوق مالی زوجه به ارث میرسد و آنها میتوانند بعد از فوت زوجه نیز آن را مطالبه کنند ولی از آنجا که زوجه در قید حیات نیست اثبات عدم تبرع زوجه و اینکه به دستور زوج کارها را انجام شده است برای وراث سخت است مخصوثا اگر زوج انکار کند.