وکیل الزام به انجام تعهد

وکیل الزم به انجام تعهد در دفتر وکالت خود در حال نوشتن مطلبی می باشد

بر اساس دیدگاه وکیل الزام به انجام تعهد در هر قراردادی طرفین قرارداد تعهداتی را بر عهده می گیرند که باید به تعهدات خود عمل کنند. چنانچه یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند شخصی که تعهد به نفع وی است می تواند الزام به انجام تعهدات قراردادی را از دادگاه بخواهد. بنابراین چنانچه شخصی تعهدی نماید و تعهدات خود را اجرا نکند و این تعهد در قالب قراردادی شفاهی یا کتبی منعقد کرده باشد طرف مقابل میتواند الزام وی را از دادگاه جهت انجام تعهد بخواهد. به دعوایی که در این خصوص مطرح می شود دعوای الزام به انجام تعهد می گویند. به طور مثال نقاشی تعهد می‌کند که  ساختمانی را در یک ماه  رنگ کند چنانچه به تعهد خود عمل نکند میتوان الزام به انجام تعهد وی را از دادگاه درخواست کرد.

مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی بنیاد وکلای دادهومان

جهت مشاوره با وکیل الزام به انجام تعهد

با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید

(۲۰ خط ویژه)

انواع دعوای الزام به انجام تعهد

دعوای الزام به انجام تعهد بسته به موضوع آن دو نوع میباشد الزام به انجام تعهد مالی و الزام به انجام تعهد غیر مالی. یکی از آثار این تفکیک در میزان هزینه دادرسی دعاوی است در صورتی که موضوع الزام به انجام تعهد مالی باشد طبیعتاً هزینه دادرسی دعاوی مالی بیشتر خواهد بود و ارزش خواسته باید تقویم شود.

الزام به ایفای تعهد مالی

گاهی موضوع  تعهدی که یکی از طرفین به عهده می‌گیرد مالی است. یعنی دارای ارزش اقتصادی است. برای مثال زمانی که شخصی ملکی را خریداری می کند و متعهد می‌شود که ثمن معامله را در زمان معین به فروشنده بپردازد چنین تعهدی دارای ارزش مالی می‌باشد. موضوع دعوا نیز الزام به انجام تعهد مالی خواهد بود

الزام به ایفای تعهد غیر مالی

چنانچه موضوع تعهد غیرمالی باشد الزام به ایفای تعهد غیر مالی صورت میگیرد. این دعوا هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی را خواهد داشت.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد

مطابق نظر وکیل الزام به انجام تعهد مرجع صالح برای رسیدگی چنانچه موضوع ایفای تعهد ملک باشد محل وقوع ملک است. اما چنانچه موضوع تعهد ملک و مال غیر منقول نباشد، محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد مرجع صالح می باشد.

ارکان دعوای الزام به انجام تعهد

برای طرح دعوای الزام به انجام تعهد هم قرارداد الزام آوری باید وجود داشته باشد و هم اینکه تعهد موضوع قرارداد به قوت خود باقی باشد. بنابراین وجود ارکان زیر برای طرح این دعوا لازم و ضروری است

قرارداد الزام آور وجود داشته باشد

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین معامله کنندگان لازم الاجرا است. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی متعاملین به اجرای چیزی که در عقد تصریح شده باشد ملزم می باشند. بنابراین رکن اصلی طرح دعوای الزام به انجام تعهد وجود قرارداد است. متعهد له در صورتی میتواند الزام دیگری را به انجام تعهد بخواهد که قرارداد الزام آور بین طرفین امضاء شده باشد.

تعهد ساقط نشده باشد

متعهدله در صورتی میتواند درخواست الزام متعهد به انجام تعهد بخواهد که تعهد قبلا ساقط نشده باشد. موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی پیش بین شده است که از قرار زیر میباشند:

وفای به عهد

چنانچه متعهد به عهد خود وفا کرده یعنی تعهد خود را اجرا کند تعهد پایان میابد و ساقط میشود و متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را بخواهد.

اقاله

چنانچه طرفین تصمیم به اقاله قرارداد بگیرند یعنی با یکدیگر تراضی کنند که قرارداد را بر هم زنند تعهد ساقط میشود. طرفین میتوانند کل یک قرارداد را با اقاله بر هم بزنند یا تنها قسمتی از قرارداد را بر هم بزنند.

ابراء متعهد

ابرا به معنی این است که متعهد به اختیار از حق خود صرف نظر کند که در اینصورت تعهد ساقط میشود.

تبدیل تعهد

یعنی تعهد در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن یعنی تغییر دین یا دائن یا مدیون به تعهد دیگر تبدیل شود. در این صورت تعهد قبلی ساقط میشود.

تهاتر

زمانی که دینی بین دو شخص از یک جنس باشد برای مثال هر دو پولی بهم بدهکار باشند به موجب قانون میتوان آن را تهاتر کرد و تعهد هر دو را ساقط نمود.

مالکیت مافی ذمه

مالکیت ما فی ذمه یعنی متعهد مالک آنچه به عهده داشت گردد. مثلا شخصی به پدر خود مدیون باشد و سپس پدر وی فوت نماید، پس از فوت دین به نسبت سهم الارث او ساقط میشود.

الزام به انجام تعهد سازنده

طبق مصاحبه با وکیل الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد سازنده یکی از موارد متدوال الزام به انجام تعهد می باشد که در آن شخصی قراردادی با مالک زمین منعقد کرده که به طور مثال در یکسال چند واحد آپارتمان در ملک وی با کیفیت معلوم ساخته و در موعد معین به مالک تحویل دهد اما به تعهدات خود عمل ننموده است. در این موارد میتوان علیه وی دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی مطرح نمود و الزام وی را به ساخت و تکمیل ساختمان از دادگاه خواست.